Monthly Archives: February 2015

NAMAZ ME MUKTADI KE AAGE SE GUZARNE KE AHKAAM

NAMAAZ KE ARKAAN, WAJIBAAT AUR SUNNATE

Nakhun(Nails) Tarashne Ke Baad Dafan Karna

SOOD KI HURMAT

TASHAHUDD KE DUA KE ALFAZ KE MUTALLIK EK IKHTILAF