WITR PADHNE KA NABAWI TARIKA

moolit-mermaid-night-sky1-iloveimg-compressed

Contents:

1. ۩ WITR KA WAQT

2. ۩ WITR KYA SHURU KE WAQT ME PADHA JAYE YA AKHIR KE WAQT ME

3. ۩  WITR KI NIYAT

4. ۩ WITR KI RAKAT

5. ۩ TEEN RAKAT WITR PADHNE KA TAREEKA

6. ۩ PAANCH (5) YA SAAT RAKAT WITR

7.  ۩  NAU (9) RAKAT WITR

8.  ۩  GYARA (11) RAKAT WITR

9.  ۩ WITR KO MAGRIB KI TARHA NA BANANA

10.۩  Dua e Qunut

11.۩  DUA E QUNOOT RUKU SE PAHLE YA RUKU KE BAAD ME?

12.۩  RUKU KE BAAD WALI RIWAYAATE

13.۩  KYA DUA E QUNUT ME HATH UTHAYA JAYE ?


Witr ki namaz ek baehtreen ibadat hai jisse Allah ka qurb hasil hota hai. Ulemao maise kuch (Hanafi) ne ye kaha ki ye namaz fard hai lekin Sahih ahkaam yahi hai ki Ye Sunnat e mu’akkadah hai.

1. ۩ WITR KA WAQT:

Shaykh Muhammad Salih Al Munajjid farmate hai  Witr ki namaz ka shuru ka waqt tab hota hai jab ek shaks Isha padh chuka hota hai agarche isha  ko magrib ke sath hi kyu na padha gaya ho magrib ke waqt. Aur is namaz ka khatm hone ka waqt fajr se pahle hai. RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya, “Allah ne tumpar ek namaz Mukarrar ki hai jo Witr hai; Allah ne tumpar ye namaz Isha ki namaz aur Fajr ki shuruat ke bich mukarrar ki hai.”

Narrated by al-Tirmidhi, 425; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi

2.  ۩ WITR KYA SHURU KE WAQT ME PADHA JAYE YA AKHIR KE WAQT ME:

Nabi ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya, “Jo shaks aakhir raat me na uth sake toh wo shuru raat me witr padh le aur jo aakhir raat me uth sake wo aakhir raat witr padhe kyuki aakhri raat ki namaz behtreen hai.”

Sahih Muslim, hadith-755 .

3.  ۩  WITR KI NIYAT:

Rasool ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya “Tamaam Amal ka daromadar niyat pe hai”
Sahih al Bukhari, hadith-1.

Wazahat: Kisi bhi Namaz ke liye niyat karna zaruri hai lekin Namaz ki Niyat dil se na ke Zuban se ki jati hai.

4.  ۩ WITR KI RAKAT:

Rasool ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya,”Witr har musalman ka haq hai. To jo shaks paanch rakat witr padhna chahe to wo (paanch) rakat padhe aur jo teen rakat witr padhna chahe to (teen rakat) padhe aur jo koi ek rakat witr padhna chahe to (ek rakat witr) padhe.”

Sunan Abu Daud, hadith-1422, Sahih (Al-Albani).

NOTE: Rasool ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya, “Witr, Aakhir raat me ek rakat hai”. Sahih Muslim, hadith-752 .

5.  ۩ TEEN RAKAT WITR PADHNE KA TAREEKA

Teen rakat witr padhne ke do (2) tarike hai:

Pahla Tarika:

Ek ye hai ki Teen rakat ke witr me kisi rakat me na baithe siwae aakhri rakat me. Iska matlab dusre rakat me tashahudd ke liye bina baithe hi uth jana hai ya aesa kah sakte hai ki dusri rakat ke sajde ke baad hi uth jana hai.

Hazrat Ayesha r.a. farmati hai ki RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм teen rakat witr padhte the aur wo aakhri rakat ke alawa kisi rakat me nahi baithte the.

Narrated by al-Nasaa’i, 3/234; al-Bayhaqi, 3/31. al-Nawawi said in al-Majmoo’ (4/7): it was narrated by al-Nasaa’i with a hasan isnaad, and by al-Bayhaqi with a saheeh isnaad. 

Dusra Tarika 

Dusra tarika ye hai ki 2 rakat padh kar salaam fere hai aur fir ek rakat alag se padhna ha.

Ibn Umar r.a. riwayat karte hai ki wo do rakat ko ek rakat se Tasleem (Salaam) ke sath alag kiya karte the, aur wo farmate hai ki aesa RasoolAllah kiya karte the.

Narrated by Ibn Hibbaan (2435); Ibn Hajar said in al-Fath (2/482): its isnaad is qawiy (strong). 

6.  ۩ PAANCH YA SAAT RAKAT WITR

Lekin agar koi panch ya saat rakat witr padhe to wo musalsal honi chaiye aur sirf akhri rakat me Tashahudd padhe aur fir Tasleem (salaam) kahe. Kyuki:

Hazrat Ayesha r.a. riwayat karti hai ki RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм raat ko terah (13) rakat padha karte the jisme wo paanch rakat witr padhte the jisme wo akhri rakat ke alawa kisi rakat me na baithte the. 

Narrated by Muslim, 737. 

Umm Salamah r.a. riwayat karti hai ki RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм panch ya sath rakat witr padhte the aur wo  uske bich koi salam ya alfaz se alag nahi karte the.

Narrated by Ahmad, 6/290; al-Nasaa’i, 1714. al-Nawawi said: Its isnaad is jayyid. Al-Fath al-Rabbaani, 2/297. and it was classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Nasaa’i

7.  ۩  NAU (9) RAKAT WITR

Agar wo nau (9) rakat witr padhna chahe to kisi bhi rakat me na baith siwae aathwe rakat me. Aantwe rakat me baith kar sirf tashahud kahe aur salaam na kahe aur fir wo khada ho jaye. Fir 9 rakat me tashahud aur salaam dono padh kar namaz khatm kare.

8. ۩  GYARA RAKAT WITR

Agar wo 11 rakat witr padhna chahe to har 2 rakat me salaam fere aur fir akhir me 1 rakat padhe.

9. ۩ WITR KO MAGRIB KI TARHA NA BANANA

 RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya ki Witr ko teen rakat magrib ke tarha na banao.

Narrated by al-Haakim, 1/403; al-Bayhaqi, 3/31; al-Daaraqutni, p. 172. Al-Haafiz ibn Hajar said in Fath al-Baari (4/301): Its isnaad fulfils the conditions of the two Shaykhs (al-Bukhaari and Muslim). 

Aur is hadith ka jawab dusri hadith deti hai ki witr ko kaise magrib ke tarha na banaya jaye.

Hazrat Ayesha r.a. farmati hai ki RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм teen rakat witr padhte the aur wo aakhri rakat ke alawa kisi rakat me nahi baithte the.

Narrated by al-Nasaa’i, 3/234; al-Bayhaqi, 3/31. al-Nawawi said in al-Majmoo’ (4/7): it was narrated by al-Nasaa’i with a hasan isnaad, and by al-Bayhaqi with a saheeh isnaad. 

Is hadith se pata chala ki Witr ko kaise magrib ke tarha na banaya jaye jisse RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne mana farmaya hai.

10.  ۩  Dua e Qunut

“Allaahumma ihdini feeman hadayta wa ‘aafini feeman ‘aafayta wa tawallani feeman tawallayta wa baarik li feema a’tayta, wa qini sharra ma qadayta , fa innaka taqdi wa la yuqda ‘alayk, wa innahu laa yadhillu man waalayta [wa laa ya’izzu man ‘aadayta,] tabaarakta Rabbana wa ta’aalayta .

[Ref : Narrated by Abu Dawood, 1213; al-Nasaa’i, 1725; classed as saheeh by al-Albaani in al-Irwa’, 429].

Qunoot-e-Nazila (1)

Tarjuma:- Ya Allah! Mujhe Hidaayat Dekar In Logo’n Mein Shamil Farma Jinhei’n Tune Rushd o Hidaayat Se Nawaaza Hai Aur Mujhe Aafiyat Dekar In Logo’n Mein Shamil Farma Jinhei’n Tune Afiyat Baqhshee Hai Aur Jin Logo’n Ko Tune Apna Dost Banaaya Hai In Mein Mujhe Bhi Shamil Karke Apna Dost Banaale. Jo Kuch Tune Mujhe Ataa Farmaya Hai Is Mein Mere Liey Barkat Daal de aur Jis Sharr o Buraai Ka Tune Faisla Farmaya Hai Is se Mujhe Mehfooz Rakh Aur Bachaale.
Yaqeenan Tuhi Faisla Saadir Farmata Hai Tere Khilaaf Faisla Saadir Nahi Kiya Jaasakta Aur Jiska Tu Dost Banaa Wo Kabhi Zaleel o Khuwaar Aur Ruswa Nahi Ho Sakta Aur Wo Shaqs Izzat Nahi Paasakta Jise Tu Dushman Kahe, Aey Hamaare Rab! Tu (Badaa) Hi Barkat Waala Aur Buland o Baala Hai’. 

Jo Brackets me dua hai [wa laa ya’izzu man ‘aadayta,] wo Sunan Abu Daud ki sahih hadith me hai lekin Ye Alfaz Sunan Nisai ki Sahih hadith me nahi hai. Toh Isliye jo dua ke izafi alfaz hai wo padh bhi sakte hai aur nahi bhi, Dono Tarike Sahih hai.

11. ۩  DUA E QUNOOT RUKU SE PAHLE YA RUKU KE BAAD ME?

Is mualmle me ulemao me ikhtilaf hai. Lekin aksar ulemao ka ye kahna hai ki Dua e qunoot ruku se pahle aur ruku ke baad dono kar sakte hai aur dono ki ijazat hai.

Lekin behtar Raae ye hai ki dua e Qunoot ruku se pahle kiya jaye. Ye isliye kyuki koi bhi sahih/hasan riwayat nahi hai jaha RasoolAllah ya sahaba duae qunoot e witr me Ruku ke baad qunoot padha karte the. Balki sahabao se ye sabit hai ki wo ruku se pahle qunoot e witr padha karte the:

‘Asim Ahwal riwayat karte hai ki Maine Anas bin Malik se Qunut ke bareme pucha. Anas r.a. ne jawab diya, “Bilkul (ye padha jata tha)”. Maine pucha ki ruku se pahle ya ruku ke baad? Anas r.a. ne jawab diya: ‘Ruku se pahle’. Maine kaha Fula ne kaha hai ki apne unse bataya hai ki ruku ke baad hai. Anas r.a. ne farmaya, ‘Usne Jhut kaha’. Allah ke Rasool ne Qunut ruku ke baad ek mahine ke liye padha tha. Anas r.a. Farmate hai jab Mushreken ne 70 Sahaba karam ko Qatal kar deya tou ”Nabi ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne Ek Ma’ah (30 day) Qunut Farmaye jisme Aap ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм un (ke Qatal Musreko) per Bad-dua karte Rahe”.

Sahih Bukhari, Volume 2, Book 16, Number 1002, Abu Awaanah (2/285), Daarimee (1/374), Sharh Ma’anee al-Aathaar of Tahaawee (1/143), Sunan al-Kubraa (2/207) of Baihaqee and Musnad Ahmad (3/167).

Ubayy Ibn Ka’ab RadhiAllaahu Anhu farmate hai ki RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм Teen witr padhte aur Dua e Qunoot ruku se pahle padhte the.

Ibn Maajah (no.1182), Sunan an-Nasaa’ee (3/235 no.1700), Sunan Daarqutnee (2/31 no.1644), Dhiya Maqdisee has also transmitted this in al-Mukhtarah Imaam al-Albaanee authenticated it refer to Saheeh Ibn Maajah (no.970) and Irwaa ul-Ghaleel (no.462)]

Musannaf Ibn Abi Shaybah me bhi ye riwayat darj hai ke Hazrat Abdullah bin Masood  aur sahaba kiraam r.a. Qunut e witr ruku se pahle padhte the.

Ibn Abi Shayba, Ise Ibn e Turkmani aur Hafiz ibn Hajar ne hasan kaha hai.

12.  ۩  RUKU KE BAAD WALI RIWAYAATE

Witr me Ruku ke baad Qunut ki tamam riwayat zaif hai aur jo riwayat sahih hai unme ye wazeh nahi hai ki Aap ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ka ruku ke baad wala Qunut, Qunut witr tha ya Qunut e Nazila. Isliye Witr me qunut ruku se pahle padha jana chahiye.

Allaama Ibn Hajar r.h. Sahih al Bukhari ki tafseer Fath al-Bari me kahte hai, Ye saare riwayato ko Tajzeeh karne ke baad hame ye pata chalta hai ki ye ek aam mamool tha ki dua e qunut witr se pahle padha jata tha. Taaham kisi khas surat me (jaise musibat ke waqt) qunut ruku ke baad padha jata tha.

[Ref: Fath ul Bahri vol. 1, pg. 291].

13.  ۩  KYA DUA E QUNUT ME HATH UTHAYA JAYE ?

Dua e Qunoot witr mein hath uthane ke bare mein koi marfoo riwayat nahi hai lekin Hadiths ke kitabo me Baaz Sahaaba Ikraam r.a. ke asaar milte hain. Islamic shariah me jab koi baat RasoolAllah se na mile aur sahaba se wo amal mil jaye bina kisi dusre sahaba ka aetraz kiya to us amal ko apnane me koi harj nahi. Lekin behtar yahi hoga ki Hath bandh ke Dua e Qunut padhi jaye. 

Ibn Masood kahte hai ki wo Witr me apne hath uthate the aur us ke baad use niche kar lete the.

Musnad Abdur Razzaq (4/325), Sanad Hasan.

Allah hame Kasrat se Witr ada karne ki taufeek ata farmaye. aameen.

Another Related Articles:

۩ Tahajjud Padhne Ka Tarikahttps://iqrakitab.wordpress.com/2013/07/05/tahajjud-aur-witr/
۩ Witr Ke Baad Ke Nawafil- Ek Ilmi Baat https://iqrakitab.wordpress.com/2014/07/14/witr-ke-baad-ke-nawafil-ek-ilmi-baat/
Advertisements

Posted on June 26, 2015, in NAMAZ E NABAWI and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 9 Comments.

 1. namaze witar buhat hi achay triqay say btai gai, thnx

  Like

 2. Mashaallah jajakallah aap ye saare namazo ke tariko ko facebook or whatsapp pe bhi share kare jajakallhu khaira

  Like

 3. Witr kya h wazib ya sunnat

  Like

 4. Jazakalla hu khair bahoot sahi tarika hai muje aadi jankari thi lekin ab puri malumat hogayi hai alla sab ko namaz e witar pabamdi se padne ki taufeeq de ameen

  Like

 5. A.Mohamed Mushtaq Ahmed

  Taraweeh Me Quran Hath me lekar Padhna Jaiz Hai?

  Like

 1. Pingback: TAHAJJUD AUR WITR (PADHNE KA TAREEKA) | Iqra'

Let's Hear It!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: